Zabezpieczenie – co to jest i do czego służy

Wszyscy wiemy, że sprawy sądowe trwają długo, a nierzadko jakąś sprawę trzeba załatwić na już, pilnie. Może tak się dziać jeszcze przed złożeniem sprawy do Sądu lub też już wtoku sprawy.

Sprawami, gdzie takie pilne kwestie występują, są zwłaszcza sprawy rodzinne. Może to dotyczyć kontaktów, alimentów, władzy rodzicielskiej lub poszczególnych istotnych spraw dziecka – uzyskania zgody na wyrobienie paszportu lub zmianę szkoły dziecka.

Do załatwienia takich właśnie kwestii służy zabezpieczenie – postanowienie zapadające tymczasowo, na czas trwania procesu – zanim bowiem zapadnie wyrok kończący postępowanie w danej sprawie, jak na przykład wyrok orzekający rozwód lub prawomocne postanowienie o kontaktach – może zajść konieczność tego, aby istniało choćby orzeczenie tymczasowe – na przykład bez zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem do tych kontaktów nie będzie dochodzić i wieź rodzica z dzieckiem może zostać nadszarpnięta.

Wniosek o zabezpieczenie podlega opłacie (100 zł – chyba, że dotyczy wyłącznie alimentów) i w wielu wypadkach Sąd może rozpatrzeć ten wniosek na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) – zazwyczaj wcześniej jednak umożliwiając drugiej stronie zapoznanie się z wnioskiem i ustosunkowanie się do niego (podkreślam, że tak dzieje się w sprawach rodzinnych, w innych rodzajach spraw zabezpieczenie może zapaść bez zapoznania się ze zdaniem drugiej strony).

Sąd udzieli zabezpieczenia, jeśli uzna, że roszczenie zostało uprawdopodobnione oraz że uprawdopodobniony został interes prawny w jego udzieleniu (ponownie, ta ostatnia przesłanka nie dotyczy roszczenia o alimenty).

Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne od dnia jego wydania. To znaczy, że jest ono wykonalne nawet wówczas, jeśli przysługuje jeszcze od niego zażalenie.

Udzielone zabezpieczenie może być zmienione w toku sprawy w razie zmiany okoliczności.

Zabezpieczenie to bardzo ważne i wygodne narzędzie – zarówno dla Sądu, jak i stron. Bywa jednak i tak, że strony postępowania ciągłymi wnioskami o zabezpieczenie lub jego zmianę przedłużają bieg postępowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *